Regulamin serwisu ApexPrint.pl

Definicje:
Sprzedający – APEX PRINT Aleksander Zubko ul. Garbary 6B 66-400 Gorzów Wlkp. NIP: PL5991087920
Kupujący - użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia przez serwis ApexPrint.pl
ApexPrint.pl – sklep internetowy fototapeta na zamówienie

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis fototapety na zamówienie ApexPrint.pl należy do firmy APEX PRINT, ul. Garbary 6B, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: PL5991087920.
 2. Kupujący zobowiązany jest do podania w formularzu zamówienia pełnych i prawdziwych danych. W przypadku fałszywych danych odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu przeszkody ponosi użytkownik.
 3. W przypadku utraty mocy prawnej warunków handlowych zawartych w regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Reguły dotyczą produktów zakupionych w serwisie ApexPrint.pl pod adresem ApexPrint.pl
 5. Powyższe postanowienia zastępują wszystkie słownie lub pisemnie skonstruowane warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności APEX PRINT i dotyczą Kupującego.

APEX PRINT oświadcza, że każda praca  graficzna kupiona poprzez serwis www.ApexPrint.pl opłacone jest przez właściciela ApexPrint.pl oraz posiada prawa autorskie do użytego zdjęcia i grafiki.

II. Umowa

 1. Zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie APEX PRINT i wykonywane według zamówienia oraz poddawane korekcie w razie potrzeby.
 2. Klient określa za pomocą prostego formularza parametry zamówienia. wybiera rodzaj produktu, definiuje jego parametry i określa ilość egzemplarzy. Zadaniem klienta jest zapoznanie się ze wszystkimi możliwymi opcjami i wzięcie pod uwagę ostateczną cenę.
 3. Parametry zamówienia oraz dane nabywcy są przekazywane droga elektroniczna klientowi tuz po złożeniu zamówienia. 
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich.Zawierają podatek VAT i koszty wysyłki.
 5. APEX PRINT zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu i wprowadzania w nich zmian. 
 6. Oferta nie posiada terminu ważności i w każdej chwili może ulec zmianie.
 7. Po 10 dniach od złożenia zamówienia nabywca powinien dokonać płatności. W przypadku przekroczenia tego terminu zlecenie zostanie anulowane z serwisu ApexPrint.pl.

III. Zasady płatności

 1. Zapłacić za towar można poprzez:
  • przelew na konto 02 1140 2004 0000 3302 7406 6599
  • w systemie płatności internetowych
 2. Sposób płatności za pomocą czeku lub gotówki nie jest możliwy.
 3. APEX PRINT zastrzega sobie prawo w wyjątkowych okolicznościach do zaakceptowania lub odmówienia przyjęcia pewnych form płatności.

IV. Transport

 1. W sytuacji gdy produkt lub grupa produktów nie może być dostarczona, APEX PRINT deklaruje się natychmiast powiadomić o tym fakcie Kupujących oraz zwrócić wartość towaru o ile Kupujący już za nie zapłacił.
 2. Przewidywany czas zrealizowania zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych który rozpoczyna się w momencie otrzymania przez APEX PRINT pełnej zapłaty za towar. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane będą po konsultacji z Kupującym. Niektóre zlecenia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności te przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.
 3. Dostarczenie towarów następuje zgodnie z danymi w formularzu internetowym kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki. 
 4. Zwrotowi nie podlegają opakowania wydruków. 
 5. Koszty przesyłki obliczane są zgodnie z kalkulatorem cen umieszczonym na stronie www.ApexPrint.pl na każdy zamówiony produkt. Stawki podane w serwisie dotyczą wysyłki na terytorium Polski. 
 6. Zamówienia poza granice Polski muszą być omówione z APEX PRINT. 
 7. Wówczas gdy towar nie odpowiada ustaleniom umowy powstałym z winy Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do udzielenia dodatkowego terminu realizacji wynoszącego 2 tygodnie. 
 8. Odbiór osobisty towarów jest możliwy po uprzednim kontakcie z firmą APEX PRINT. 

V.Postępowanie reklamacyjne

 1. Czas rękojmi wynosi jeden rok.
 2. APEX PRINT nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice towaru dostarczonego od zaoferowanego. Różnice w kolorach w porównaniu z drukami plakatów, fototapet itp. wzorcowych oraz różnice w formacie jakości papieru materiału i powierzchni nie można zupełnie wykluczyć. Tego typu różnice nie upoważniają do składania reklamacji.
 3. Druki nie są wodoodporne jeżeli nie przeprowadzi się dodatkowych działań.
 4. Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia pisemnego e-mailem, poczta lub faksem reklamacje w zakresie błędnych dostaw i tyczących się wad towaru w przeciągu trzech dni roboczych od momentu dostarczenia towaru.
 5. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić towar zawsze niezwłocznie po jego otrzymaniu. Gdy stwierdzi wady powinien jak najszybciej je wskazać ,w innym przypadku uważa się ze towar został zaakceptowany chyba, że wada była nie widoczna podczas sprawdzania towaru. Wada która pojawi się w późniejszym terminie, powinna być zgłoszona od razu po wykryciu, inaczej towar uważa się za zaakceptowany. Do uzyskania praw konsumenckich wystarczy wysłanie informacji w terminie o zauważonej wadzie.
 6. W przypadku gdy APEX PRINT prześle rzecz pozbawioną wad w ramach reklamacji, ma prawo żądać od Kupującego zwrotu towaru który jest wadliwy.
 7. Nieprawidłowe używanie towaru może spowodować brak możliwości reklamacji. Sposób użytkowania jest podany w instrukcji producenta. 
 8. Wady wynikające z dostarczenia towaru należy bezpośrednio zareklamować przewoźnikowi. Odmowa przyjęcia  towaru łączy się z niezwłocznym skontaktowaniem mailową sklep@apexprint.pl z APEX PRINT. 
 9. O wadach ukrytych należy szybko poinformować APEX PRINT.

VI. Prawo do anulowania warunków umowy

 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w przeciągu 14 dni od otrzymania towaru poza wyjątkiem określonymi poniżej w punkcie 4. za pomocą listu, mailu przez odesłanie zamówionych towarów bez podawania powodu. Terminowe odesłanie wniosku jest warunkiem odstąpienia od umowy zakupionego towaru.
 2. Wniosek anulowania warunków umowy należy skierować do: 
  APEX PRINT ul. Garbary 6B, 66-400 Gorzów Wlkp. lub e-mail sklep@apexprint.pl
 3. Konsekwencje wynikające z odstąpienia
  W przypadku odstąpienia od warunków umowy użytkowane rzeczy, muszą być  zwrócone w całości. Jeżeli częściowo produkt jest zniszczony Kupujący zobowiązany jest do zwrotu wartości towarów, który może nastąpić wyłącznie kiedy otrzymany towar nie był użyty oraz gdy nie obniżono wartości towaru. Kupujący pokrywa zwrot kosztów przesyłki. W innym przypadku towar nie zostanie przyjęty. Kupujący wszystkie czynności związane ze zwrotem  musi wykonać w przeciągu 30 dni od chwili odesłania oświadczenia.
 4. Wyjątki 
  Nie ma możliwości odstąpienia od umowy gdy towary zostały zrealizowane na specjalne zamówienie Kupującego.

VII. Odstąpienie

 1. APEX PRINT ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli dostawa lub usługa nie została zrealizowana z powodu podania nieprawdziwych danych dotyczących zdolności kredytowej lub zaistniały powody wynikające z płynności finansowej Kupującego.
 2. Niezależnie od roszczeń o odszkodowanie APEX PRINT zastrzega ze usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym w dniu odstąpienia od umowy.

VIII. Ochrona danych

 1. Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r „O ochronie danych osobowych” (Dz.U.Nr 133 poz 883).
 2. Dane osobowe Kupującego będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji umowy kupna-sprzedaży. Wykorzystywanie w celach reklamowych, marketingowych lub do sporządzania przez nas ofert będą wymagały zgody Kupującego , który ma taka możliwość przed złożeniem zamówienia. Jest ona dobrowolna i w każdej chwili można z niej zrezygnować.
 3. Dane Kupującego to szczególne cechy pozwalające na identyfikację użytkowników, określające terminy oraz zakres użytkowania oraz usługi telekomunikacyjne, z których korzysta. 
 4. W przypadku uzyskania dodatkowych informacji, odmowy zgody na przetwarzanie danych osobowych należy skontaktować się z APEX PRINT i pisemnie zgłosić ten fakt.

IX. Prawa autorskie

 1. Sprzedawane przez APEX PRINT towary objęte są prawami autorskimi. Kupujący i osoby trzecie nie są upoważnione do ich produkcji, rozpowszechniania lub powielania.
 2. Wykorzystywanie dzieła i czerpanie z  tego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie z APEX PRINT , która udzielana jest w konkretnym celu na czas określony.
 3. W związku z korzystaniem i czerpaniem dochodu z dziel APEX PRINT zastrzega sobie prawo do żądania stosownego wynagrodzenia.
 4. Wyłącznie za zgodą APEX PRINT dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane z podaniem nazwy firmy www.ApexPrint.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w tym rozdziale obowiązują przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ. U.z 2006r. Nr 90 poz 631 z pózn. zm.).

X. Prawa i obowiązki Kupującego

 1. Kupujący zobowiązany jest:
  • korzystać z eNadruk.pl zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,
  • podać prawdziwe dane osobowe i dane dotyczące płatności,
  • nie wykorzystywać ApexPrint.pl w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych zamówień, ani jakichkolwiek innych czynów niedozwolonych.
 2. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy Kupujący narusza postanowienia Regulaminu.
 3. Sprzedawca ostrzega, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę (hacking, oszustwo itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.

XI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 2. APEX PRINT zastrzega sobie prawo do zamian w Regulaminie. Wszelkie  jego zmiany wchodzą w życie od daty opublikowania ich na stronie www.ApexPrint.pl